زبان فارسی در تنگنا

 پاینده ایران

 

 

وقتی روسیه در خانکندی و در قلب قراباغ ۱۷ هزار جلد کتاب درسی آموزش زبان و ادبیات روسی توزیع می‌کند و ترکیه زبان ترکی استانبولی را بین کودکان باکو ترویج می‌کند، و طالبان فارسی زبانان افغانستانی را تحت فشار قرار می‌دهد و گوش‌های طالبان برای شنیدن گفتارها به زبان فارسی بسته است، باید مردم نجیب کشورمان شاهد نابودی نفوذ فرهنگی ایران در قفقاز و ایران شرقی باشند. 

دولت اسلامی نیز در خواب گران است و گوش‌هایش برای شنیدن سخن ملی‌گرایان ایرانی بسته است