پان‌ایرانیسم

 پاینده ایران 

 
پان‌ایرانیسم جلوه‌ای ناب از ایران‌پرستی است؛ اندیشه‌ای است به گستره تاریخ ایران؛ پیامی است برای یگانگی دوباره سرزمین‌های ایرانی. پان‌ایرانیسم اندیشه‌ای اصیل برگرفته از تاریخ ایرانزمین است. تفکری فاخر و عینی است، نه توهم ذهنی. عین تاریخ عبارت است یگانگی و یکپارچگی سرزمین‌های ایرانی‌نشین، بدون تجزیه، و با بازگشت واحدهای جدا شده از سرزمین مادر. پان‌ایرانیسم یعنی تعهد به ایران، به تاریخ ایران، به فرهنگ ایران و به زبان فارسی. پان‌ایرانیسم یعنی شهادت در راه ایران.
 
@paniranist_party