دل‌آرامی

 پاينده ايران 

 
ياران چه غريبانه رفتند از این خانه 
 
چه دردناك است از راه دور شنيدن خبر در گذشت سرور مهندس امینى عضو شورای داوران حزب پان ايرانيست، مردى از تبار عاشقان ايرانزمين نويسنده و محققى كه سال ها به راه سربلندى ملت ايران و گسترش انديشه پان ايرانيسم كوشا بودند.
 عروج اين مرد بزرگ ضايعه اى بس ناگوار و جبران ناپذير است. 
اين ضايعه اسفناك را به بانو آذر جعفرى همسر محترمشان و فرزندان و سرور قدرت جعفرى بزرگوار و خانواده هاى  وابسته و خانواده بزرگ پان ايرانيست تسليت مى گويم و براى بازماندگان صبر و طول عمر و براى ايشان يادى  ماندگار مى طلبم.
 
روانشان شاد و يادشان گرامى باد 
 
زهرا صفارپور و خانواده 
١٥مهرماه١٣٩٩