درگذشت سرور مهندس امینی

 پاینده ایران

 
از شمار دو چشم یک تن کم
و ز شمار خرد هزاران بیش
 
سرور‌ مهندس فضل الله امینی یار دیرگام نهضت و حزب پان ایرانیست و عضو شورای داوران حزب امروز درگذشت. سرور مهندس امینی فردی فرهیخته و اندیشمند، نویسنده‌ای پردانش و مترجمی توانمند بود که بیش از ۱۸ کتاب ترجمه کرد. وی در زمان انتشار روزنامه خاک و خون عضو هیئت تحریریه روزنامه بود.
برای روح سرور‌ مهندس امینی آرامش آرزو می‌کنیم. 
فقدان این یار عزیز را به بانوی گرانقدر و پان ایرانیست وی بانو آذر جعفری، به فرزندان برومندش و به سرور قدرت الله جعفری عضو شورای عالی رهبری حزب  دل‌آرامی می گوییم. 
 
صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را
تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید
 
شورازی عالی رهبری