متون حزبی
رقابت در مدیریت ۱۷ اسفند ۱۴۰۰
صرف مالیات برای رفاه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰
سیاست مالیاتی در خدمت رفاه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰
کم کردن تدریجی نرخ بیمه های اجتماعی همگانی - ۱ ۱۰ اسفند ۱۴۰۰
کم کردن تدریجی نرخ بیمه های اجتماعی همگانی - ۲ ۱۰ اسفند ۱۴۰۰
کم کردن تدریجی نرخ بیمه های اجتماعی همگانی - ۱ ۱۰ اسفند ۱۴۰۰
معافیت گروه های کم درآمد از پرداخت حق بیمه - ۲ ۱۰ اسفند ۱۴۰۰
معافیت گروه‌های کم درآمد از پرداخت حق بیمه -۱ ۱۰ اسفند ۱۴۰۰
خط مشی بیمه‌های اجتماعی همگانی ۱۰ اسفند ۱۴۰۰
ویژگی ها و نتیجه ها ۱۰ اسفند ۱۴۰۰
انتقال قدرت به خانواده ۱۰ اسفند ۱۴۰۰
قدرت سمت گرفتن - ۲ ۱۰ اسفند ۱۴۰۰
قدرت سمت گرفتن - ۱ ۱۰ اسفند ۱۴۰۰
خانواده در نظم ناسیونالیستی - ۲ ۱۰ اسفند ۱۴۰۰
خانواده در نظم ناسیونالیستی - ۱ ۱۰ اسفند ۱۴۰۰
نشانه فعالیت های درست ۱۰ اسفند ۱۴۰۰
تجزیه و تحلیل فعالیت ۱۰ اسفند ۱۴۰۰
ارزش یا انگیزه کار - ۲ ۱۰ اسفند ۱۴۰۰
ارزش یا انگیزه کار ۱۰ اسفند ۱۴۰۰
اساس سیاست رفاهی - ۲ ۱۰ اسفند ۱۴۰۰
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 13 فروردين 1403