دریغا تهی از تو ایرانزمین!
28 دی 1393

28 دی 1388 روزی بود که ایران، مردی از جنس عشق و وفاداری را از دست داد. دکتر ابراهیم میرانی کوشنده دیرگام نهضت پان ایرانیسم و از اعضای شورای عالی رهبری حزب پان ایرانیست پس از سال ها تلاش و مبارزه در راه سربلندی ملت ایران و پیوستگی اندام میهن، دار فانی را وداع گفت. ایشان از حقوقدانان برجسته کشور بودند که همواره ایران و به ویژه خوزستان وی را با دفاع از حقوق ملت ایران می شناسد.

28 دی 1393، پنجمین سالگرد غم انگیز از دست دادن دکتر ابراهیم میرانی (عضو شورای عالی رهبری حزب پان ایرانیست) - روانشان شاد و یا%:.7<D8�ان گرامی باد

 

پاینده ایران

 

 

 
فرستادن دیدگاه
نام :
ایمیل :
دیدگاه :
 
دیدگاه کاربران :
خرم دمی که جان بفدای وطن کنم در خون خویش غلتم و خونین کفن کنـم چون گل دلم شکفته شود آن دمی که من گلگون به خون عشق وطن پیرهن کنــم یا مرگ یا که زندگی با شرف قرین باید که انتخاب یکی زاین دومن کنــــــم بلبل نیم که گریم ونالم برای خویش شمعم که جان بسوزم و گرم انجمن کنم عشق وطن که رسم کهن شد کنون رواست گرمن بمرگ خویش نوین این کهن کـنـم بگذر ز بعد مرگ به خاکم که بشنوی آهنــــگ ناله ای که بیاد وطـــن کنــــــم ( ندای پان ایرانیسم شماره 16 1331/02/02)
آرش جهانشاهی
مرده آن است كه نامش به نكويى نبرند. روانش شاد و يادش گرامى و راهش پُر رهرو باد
Mohammad Mehdipour
پاینده ایران . من پان ایرانیسم راباسرور میرانی ودروجوداو ورفتارش به پاکی وعشق تمام وکمال اموختم اومعلم ومراد ورهبرم بود بااو ودراویافتم که بایدوچگونه باید لحظه لحظه ی زندگی راباعشق به ایران وایرانیان وپان ایرانیسم گذراند واوبود که شاگرد ومرید خودراعلیرغم جایگاه والایش درحزب ودرحالی که بعدازپنداربزرگ شایسته ترین فردبرای رهبری ودبیرکلی حزب پان ایرانیست بوداین شاگرد وفدارش رابرای بالاترین مقام اجرائی حزب واولین دبیرکل حزب پان ایرانیست نامزدکرد ویاری داد امامن همواره چون سربازی وفادارومطیع تااخرین لحظه حیات پرباراین جهانی اووفای به عهد کردم. ازدرگاه اهورای ایران برای روح بهشتییش علودرجات ارزو دارم وهمانگونه که او خواسته تااخرین لحظه ی زندگی خاکیم سربازی وفادار ومطیع حزبم به راه سرفرازی ایران خواهم بود. پاینده ایران .
دکترزنگنه
    
 
کلمات کلیدی :    ابراهیم میرانی    شورای عالی رهبری    پان ایرانیسم    حزب پان ایرانیست
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 13 فروردين 1403