تدبیر گام به گام برای تجزیه روانی ملت ایران!
جمال حسن زاده
2 بهمن 1392

پس از طرح و تدوين منشور حقوق شهروندي توسط دولت روحاني كه ابهامات و تناقضات بسيار براي نيروهاي ملي بوجود آورد و با واكنش اعتراضي اين گروه ها مواجه گرديد؛ در راستاي اجرا و عملياتي كردن اين طرح، خبري از از علي يونسي وزير اطلاعات دولت سابق اصلاحات و دستيار ويژه! روحاني در دولت تدبير و اميد در مقوله اقليت ها و اقوام در مورخ 30 ام دي ماه در اين خصوص منتشر شد كه: "آموزش به زبان مادري در دستور كار دولت و آموزش و پرورش قرار گرفته است! و دولت در حال تدوين برنامه اي در اين خصوص بويژه براي مردم عرب خوزستان ا ست!".


در بحث برانگيز بودن اين خبر و خط مشي و تناقضات حقوقي و قانوني كه در پس اين تصميم بوجود آمده از ديدگاه حقوق ملي و حتي فصل مباني و فصل حقوق ملت در قانون اساسي جمهوري اسلامي شايان پرداختن مي باشد. نخستين ايراد اساسي همين اصطلاح كليدي آموزش به زبان مادري مي باشد كه تعمدا به بردا شتي از ا صل 15م قانون اساسي ج.ا استناد شده است در حاليكه اصل مزبور مي گويد:" زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين خط و زبان باشد ولي استفاده از زبان هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس در كنار زبان فارسي آزاد است". اصل مزبور واضح مي باشد و از آن اصطلاح تجزيه طلبانه فكري – رواني- فرهنگيِ "آموزش به زبان مادري" استنباط نمي شود. اين اصطلاح جز اينكه خوش خدمتي و باز كردن ميدان و دادن فضاي فعاليتي بيشتر به عناصر تجزيه طلب كه عناوين فعالين مدني و فعالين قومي را بر خود گذاشته اند نيست زيرا همين اصطلاح كليدي آنها را به توهم حق تعيين سرنوشت (طبق اصل حقوق بين مللي) و ايجاد تفرقه در ميان اقوام ايراني تشويق مي كند و چالش ارجحيت و رجحان حقوق داخلي كشورها (مانند اصل 78قانون اساسي ج.ا) با حقوق بين مللي را دامن ميزند. پرداختن به اين چالش حقوقي از ديدگاه حقوق داخلي و حقوق بين مللي نوشتار ديگر مي خواهد، فقط ذكر همين نكته كافيست كه امكان استفاده از اين حربه را در خصوص تجزيه ندارند.


حال روي سخن با آقاي دستيار ويژه است. در صورت اجراي این طرح سوالاتي پيش آمده كه بايد پاسخگو باشند: اقاي يونسي چه پاسخي در برابر اين پرسش دارند كه تكليف مردم خوزستان كه تركيبي از لرها و عرب هاي ايراني اند چگونه با اجراي اين طرح روشن مي شود؟ آيا لرهاي خوزي كه در طي قرن هاي متمادي با همزيستي مسالمت آميز و با داشتن ميراث فرهنگي و تاريخي مشترك به مفهوم و درك روان شناختي از ملت رسيده اند و اكنون نيز به همين شيوه زندگي مي كنند و فرزندانشان بر سر يك كلاس درس با هم ميهنان و همشهريان عرب زبان خود چونان ديگرآحاد ملت ايران مي نشيند نيز مجبور به آموزش به زبان مادري از نوع عربي هستند؟! آيا چنين حقي را نيز براي آنها ايجاد نمي كنيد كه خواهان داشتن حقوق متساوي با همشهريان عربشان باشند؟! ودر يك كلاس درس همزمان سه گويش عربي- فارسي-لري تدريس شود!! طبق اصل 19م كه ميگويد: "مردم ايرن از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود" آيا تنا قض در بخشي از اصل 15م با اصل 19م بعد از 35 سال براي جمهوري اسلامي محرز نشده است؟! اگر شده پس چرا اصل 15 استخوان لاي زخم اصل 19م نگه داشته شده است؟! از سويي در اصل 15م خط و زبان پارسي عامل پيوند ملي در ميان اقوام و تيره هاي ايراني عنوان گرديده از سويي تدريس ادبيات اقوام (نه آموزش به زبان مادري) آزاد گذاشته شده است؟! اين نوع امتياز دهي براي بخشي از اقوام در يك جغرافياي مشخص كه در كنار يكي ديگر از اقوام ايراني زندگي مي كنند براي چيست؟! تدريس ادبياتي كه جملگي مفاخر ادبي ايران از جاي جاي ايران بزرگ از هر تيره ايراني كه بوده اند و هستند بزرگترين آثار ادبيشان را بيش از هزار سال است كه به زبان ملي شان يعني زبان فارسي سروده و نوشته اند واين خود يكي از مظاهر و عناصر سازنده ملت ايران و پيوند ناگسستني تيره هاي ايراني بوده است. حال اين تناقض امتياز دهي براي اقوام كه طبق اصل 19 منع گرديده چه معنايي دارد؟! نكته قابل تامل اينكه آموزش زبان عربي طبق اصل 16م قانون اساسي ج.ا تا پايان دوره دبيرستان براي كل ملت ايران الزاميست! حال آقاي يونسي بايد به ابن تبعيض آگاهانه پاسخ بدهد! جالبتر آنكه در بافت جمعيتي خوزستان لرها در اكثريتند! آيا اين ديواركشي ها و خط كشي ها در ميان اقوام ايراني بويژه در استانهايي با بافت تركيبي از اقوام مانند خوزستان (لرها و عرب ها) و آذربايجان غربي (كردها و آذري ها) كه تركيبي از تيره هاي ايراني در همزيستي مسالمت آميز به سر ميبرند معنايي جز تفرقه و تجزيه رواني و آماده سازي براي تجزيه فيزيكي و عملي دارد؟!


آقاي يونسي اين بار با اين برنامه در دستور كار دولت در صورت اجرا وارد بازي خطرناكي شده اند كه پيامدها وفرجام ناگواري براي همگان بويژه دولت مربوطه خواهد داشت. در ضمن جناب يونسي در چند روز گذشته عنوان فرمودند كه ملي گراها و تندروها نمي گذارند ما حقوق اقليت ها را بدهيم! كه در نوع خود قابل تامل است ايشان به عمد نيروهاي ملي را در كنار واپس گرايان ديني و تماميت خواهان جناح راست و اصولگراي حكومت قرار مي دهد و به گمان خود اين برچسب ناچسب را به ناسيناليسم ايراني مي چسباند كه همراه اين طيف مخالف اعطا و رسيدن ملت ايران به حقوق شهروندي ميباشند!!! اگر بخواهيم طبق منطق جمهوري اسلامي به مقوله اقليت ها بپردازيم وكاري به تناقضات قانون اساسي ج.ا نداشته باشيم نخست اينكه ايشان بايد به قانون اساسي ج.ا رجوع كنند اگر مبناي حقوق شهروندي را قانون اساسي ج.ا قرار داده اند از لحاظ حقوقي همگان طبق همين قانون اساسي در برابر قانون از حقوق مساوي و برابر برخوردار ميباشند (اصل19) حتي طبق اصل 107 اين تساوي و يكسان بودن حقوقي در برابر قانون شامل حال رهبر حكومت با ديگر شهروندان ايراني نيز مي شود. حال اگر آقاي يونسي قانون اساسي خودشان را مي پذيرند در مي يابند كه از لحاظ حقوقي واژه اقليت ها بي معناست. ولي نكته اساسي درباره مفهوم اقليت ها در نگرش ايدئولوژيكي ج.ا نهفته است كه مجبور ميشود وارد خط كشي هاي ديني و مذهبي و قومي وحتي در مورد مذهب رسمي كشور كه داعيه دارش در دنيا ميباشند بشوند و شهروندان ايراني را به انواع و اقسام تقسيم بندي ها از جمله شهروند خودي و شهروند غيرخودي كه منطبق بر منطق تولي و تبري از ديدگاه خودشان هست تقسيم نمايند! حال با چنين برداشت و قرائت ايدئولوژيكي خواهان اجراي حقوق شهروندي مي باشند در باور ما پان ايرانيست ها اينگونه تقسيم بندي ها جايي ندارد و ايران را كشوري كثير الاقوام و كثير المذهب و در هم تنيده مي دانيم و نمي توانيم به مانند شما عينك زده و خط كش دست گرفته و وارد اين مقولات تفرقه آميز شويم وظيفه و رسالت ما يگانگي و نيرومندي ايرانيان است حال اين مشكل شما و همفكران شماست كه ما و تفكر مارا سد راه اجراي پروسه خود مي دانيد. در پايان اين نوشتار از همه هم ميهناني كه دل در گرو سربلندي مام ميهن دارند مراتب اعتراض خود را به اينگونه سياست هاي تفرقه آميز و وحدت پراكن را به هر نحو ممكن به گوش مجريان امر برسانند و بي تفاوت از كنار اين قبيل خبرها نگذرند.
"ايران بزرگ آرمان بزرگ مي خواهد"

 
فرستادن دیدگاه
نام :
ایمیل :
دیدگاه :
 
دیدگاه کاربران :
درود بر فرزند ارمان خواه نهضت ورجاوند پان ایرانیسم که بدرستی مفهوم وعمق اندیشه تابناک پان ایرانیسم را برای یگانگی ونیرومندی ایرانیان درک نموده اید. اری مرزکشیدن میان اقوام ایرانی که هزاران سال است درهم تنیده اند یکی ازمصادیق ننگین نژادپرستی است که پان ایرانیستها انرا تحمل نخواهند کرد. پاینده ایران وایرانیان .
دکتر سهراب اعظم زنگنه
پان ایرانیستهای نژادپرست که از پیشتازان عرب ستیزی هستند هرگز از قبح و ننگ نژادپرستی آنهم فقط در قالب عرب ستیزی شرم نمی کنند.با چنین دید پست منشانه هرگز قادر به فهم حقوق بشر نیستند و باچنین بینش پست اندیشانه تن به تمکین نمی دهند،اما سیل انسانی وبشر دوست جهان آنانرا طرد کرده و می کند
ربیعی
واقعا امثال شما ننگ جامعه بشری هسنید در قرن بیست ویکم قرن آزادی ودموکراسی و حقوق بشر هنوز در تفکرات شوینیستی وتوتالیتر خود بسر میبرید مطمئن باشید جای تفکرات متحجر شما در جهان امروزی در زباله دان است و ایران بجز با تکثر گرایی و حقوق ملتهای ترک و کرد و بلوچ و عرب که بیش از نیمی از جمعیت آن را تشکیل میدهند پابرجا نخواهد بود ودر غیر اینصورت سرنوشت کشور یوگسلاوی در انتظار آن خواهد بود
محمود سامانی
ننگ بر تو ای نژاد برست فارس. ما عرب هستیم عرب عرب. زبان ما عربی است و اجدادمان عرب هستند و ما عرب هستیم و این حق ماست که به زبان عربی درس بخوانیم به زبان عربی در ادارات صحبت کنیم و با دشداشه و کوفیه و عقال در دانشگاهها و اداره ها حضور یابیم. به کدامین جرم و جرا من عرب نباید آزادانه در راه اعتلای فرهنک عربی و زبان عربی در اهواز بکوشم
ایمان
آقای حسن زاده و دوستان پان و خودکامه! چندبار این متن را خواندم و نکته ای منطقی در آن ندیدم! دوستان، برادران، خواهران! اندکی به خود آیید وضعیت دنیا را ببینید ولله این افکار شما را هیتلر و نازی های شیطان بیامرز هم نداشتند! تا کی خود بزرگ بینی و نژاد پرستی ! ترکیه کمالیستی را ببینید! از شما در نژاد پرستی و شعارهای مزخرف ( یک ملت و یک زبان و یک پرچم)، دو آتشه تر بودند و دنیای غرب هم پشتیبانشان بود زیر فشار افکار عمومی داخلی و خارجی عقب نشینی کرد و دارد قدم به قدم از نژاد پرستی کمالی دور و به دمکراسی نزدیک می شود. کردها را از هر گونه حقوقی محروم کردند و حالا دارند تاوانش را پس می دهند! سوریه بعثی و اسد جنایتکار را ببینید چگونه حقوق اتنیکی مردم کرد را ظالمانه خورد و اکنون خوشبختانه به ورطه فلاکت و نابودی افتاده و تنها جزیره آرامش در شام همان کردستان رنگین آنجاست چون از فرهنگ نژاد پرستی بعثی بدور است! اقلیم کردستان جنوبی (عراق) که نیازی به وصف ندارد و نگین دمکراسی در خاور نزدیک است و در آینده نزدیک، دوبی و سنگاپور را پشت سر می گذارد این همه از برکات نفی نژاد پرستی و خودکامگی پدید می آید. ببینید افکار شماست که در زمان پهلوی و جمهوری مردمان رنگین ایران را به ورطه فلاکت و نابودی کشانده است پس بیایید همه حول دمکراسی و آزادی و فدرالیسم جمع شویم و افکار شیطانی و خودکامگی و رضا پلانیسم را بدور اندازیم !چون افکار پلید شما ایران را به یوگسلاوی تبدیل می کند . برادرشما هیوا جاف-کرماشان-ریبندان 92
هیوا جاف
شما اگردردتون اتحادایرانه جعلیه چرافقط سمت عرب زوم کردی ، ننگ برعرب ستیزان ونژادپرستان، اندکی صبرقادسیه درراه است. زنده بادعرب زنده بادوطنم الاحواز العربیة
یحی العرب
اگه راست میگی بیا وسرشماری نفوس کنیم وببینیم چه قومی در خوزستان بیشتراست [...] بی جنبه
حویزی
بنظر بنده زمان اینگونه افکار پان قومی بسر آمده و بهتر است که نیم نگاهی به دنیای متمدن دنیایی که عبای عقبگرای نژادپرستی را از تن جدا کده و به حله پیشرفت اراسته گردید برادر عزیزم مگر میشود حقوق طبیعی و شهروندی و انسانی مرا مصادره نمایی و داعیه برادری کنی این چه منطقی است که آقای پان فارسیسم و نه ایرانیسم براه انداختند لذا بهتر است شما هم که مشمول مقوله اکل الدهر علی افکارکم و شرب هستید تغییر عقیده و فکر دهید و براه راست اعطای حقوق حقه اقوام برگردید و از خود تمکین نمایید.
علی
این آقای تجزیه طلب که با شش اسم مختلف آمده دستکم یکبار مطلب را می خواند و بعد مزخرفات شوونیستی خودش رو سرهم بندی میکرد ... بابا شما تجزیه طلبها چرا اینقدر کم هوش و نادان هستید . با سپاس از سرور جمال گرامی پاینده ایران
دکتر موسوی
سپاس از جناب حسن زاده و دیگر میهن پرستان که نفرت پراکنی قومی دولتمردان و نوچه هاشان را بیان میکنند. اما این شخصی که توهم داره و با چندین اسم در اینجا شروع به پریشان گویی کرده. جناب عرب؛ این آرزوها را رهبرتان یعنی صدام حسین هم داشت که با خود به گور برد. اینجا ایرانه و همه ملت ایران هستن. اگه فکر میکنی که عرب هستی و نافت وصله به وهابیت در عربستان، بهتره بساطت رو جمع کنی و بری همونجا. تو این سرزمین جایی برای بیگانه پرست نیست. خب احمق اگه قرار بود این پریشان گویی های شما به نام ملت سازی جایی داشته باشه، رهبرتون صدام با پشتوانه خارجی ها میتونست اینکار رو انجام بده. ولی دیدی که مردم در جنگ چگونه خودش و دار و دسته اش رو حواله دادن پیش عمر خطاب و سعد ابی وقاص. ببینمت.... تو که دیگه گنده تر از اون جنایتکار نیستی؟ حالا هرچی دوس داری با اسم های مختلف کامنت بزار و دل خودت رو با همین توهمات خوش کن. شاید کمی عقده هات کمتر شد. اجرت با سعد ابی وقاص.
bardia
در پاسخ به تمامي حملات اين تجزيه طلب بي وطن بايد بگويم راه نجات ايران در تبليغ و گسترش تفكر پان ايرانيسم در ميان تمامي اقوام ايرانيست. زمان اينكه جواب ابلهان خاموشي بود گذشته است و جوابشان آگاهي دادن به يكايك ايرانيان و آشنايي آنان با حقوق حقه و هويت ايرانيشان است. پاينده ايران
جمال حسن زاده اصل
باباپان فارسهای محترم با این افکار یک قرن پیش دیگر نمیتوان مردم عرب وترک وکرد و... را استحمار کرد چون دوره قیمومیت وبالاسری یک قوم بر قوم دیگر خیلی وقت است تمام شده به فکر حقه های جدید برای نگه داشتن این مستعمره از درون پاشیده باشید به عراق وترکیه نگاه کنید ودرس عبرت بگیرید
رضا
آغای تجزیه طلب ؛ باز هم با یک اسم جدید اومدی؟ اینبار رضا ؛ حتما دفعه دیگه میشی معصومه یا قربانعلی، نه؟
دکتر موسوی
اين آقاي دكتر موسوي يكبار با نام موسوي مطلب مبنويسد يكبار هم با نام رضا . اين جفنگيات ديگر بس است بفكر اتحاد و همدلي مردم و شريك نمودن همه اقوام در اداره كشور باشيد و همه از شرايط يكسان برخوردار باشند.
محمد
بردار گرامی تا کی می خاهید اسیر باورهای نژادپررستانه باشید ؟ کشورهای چند زبانه ای مثل هند و سویس و بلزیک و کانادا تجزیه شدند ؟ یا سوادن که حقوق ملت سودان جنوبی را زیر پا می گذاشت ؟ چرا دست از سفسطه و توهمات پان فارسیستی بر نمی دارید ؟؟ ضمنا این زبان ناقص فارسی( لهجه 34 عربی ) در قرن 21 به چه درد می خورد با این همه ایرادات نوشتاری و گرامری و ابهامات زبانشناختی در مقابل قدرت و دقت عربی و ترکی ؟ خوب چرا عربی یا تورکی زبان رسمی ایران نباشد ؟ اگر مدافع قانون اساسی هستید همان قانون بر مبنای اصل 19 برابری کامل را طرح می کند اگر مدعی حقوق بشر هستید ببینید نهادهای حقوق بشر بین الملل با افکار فاشیستی شما موافقند یا مخالف ؟
رسول
درود بر شما و تمامی ایرانیان وطن پرست،جای شوربختی است که عده ای بیابانگرد ملخ خور شما و دوستانتان که مورد حمایت لرهای خوزستان هستید رو به گونه ای فراتر از آنچه که باید باشند مورد سرزنش قرار میدن و این از بی اصالتی این قوم وحشی است، مطمئن باشید روزی فرا خواهد رسید که این ملخ خورهای وحشی رو به خلیج همیشه فارس خواهیم انداخت،زنده باد ایران زنده باد لر
علی
    
 
کلمات کلیدی :    زبان مادری    اقوام    علی یونسی    جمال حسن زاده    حزب پان ایرانیست
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه 13 فروردين 1403